Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt II UZP 9/09).


Osoba wyznaczona na podstawie art. 33a ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego, lub na podstawie art. 66 ust. 1 tej ustawy na stanowisko zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego nie należy do kategorii osób określanych mianem członków organów zarządzających inną osobą prawną w rozumieniu art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 116 tej ustawy.

Uchwała SN (sygn. akt II UZP 8/09).Do okresu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (art 21 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) wlicza się okresy pobierania renty rolniczej.

Postanowienie SN (sygn. akt II PZP 10/09).Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w przypadku, gdy dwie pierwsze umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy zostały zawarte przez strony stosunku pracy w okresie od 2 czerwca 1996 r., ale przed 29 listopada 2002 r., przy czym przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie była dłuższa niż 1 miesiąc, to trzecia umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy tymi samymi stronami po dniu 30 kwietnia 2004 r. jest równoznaczna w skutkach prawnych z umową o pracę na czas nieokreślony w rozumieniu przepisu art. 25(1) § 1 kodeksu pracy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.