Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r.( sygn. III PZP 2/13)

Powództwo pracownika o dopuszczenie do pracy, dochodzone przeciwko pracodawcy negującemu istnienie stosunku pracy, sąd rozpoznaje w składzie określonym w art. 47 § 2 k.p.c.

Źródło:SN