Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 8/10).
W planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości wymienia się jako sumę ulegającą podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c.) cenę nabycia nieruchomości oraz odsetki od tej ceny za okres od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności do sporządzenia planu podziału.

Uchwała SN (sygn. akt III CZP 19/10).
Nieuiszczenie opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego załączonego do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu stanowi brak formalny tego wniosku.

Uchwała SN (sygn. akt III CZP 10/10).
Na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie.

Uchwała SN (sygn. akt III CZP 2/10).
Umorzenie postępowania na podstawie art. 1821 § 1 k.p.c. nie powoduje przewidzianego w art. 744 k.p.c. upadku zabezpieczenia polegającego na obciążeniu nieruchomości hipoteką przymusową wpisaną do księgi wieczystej przed ogłoszeniem upadłości.

Uchwała SN (sygn. akt III CZP 9/10).
Od postanowienia wstępnego wydanego na podstawie art. 685 k.p.c., w którym nie rozstrzygnięto zgłoszonego w sprawie o dział spadku wniosku o zasiedzenie, uczestnikowi wnoszącemu o oddalenie tego wniosku przysługuje apelacja.

Postanowienie SN (sygn. akt III CZP 3/10).
W sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy rozporządzenie Nr. 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (" doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr. 1348 wyklucza zastosowanie art. 1135 (obecnie art. 1135[5]) k.p.c. w sprawach, w których jedna ze stron ma siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.