Ustawa z 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 86, poz. 523)

SPÓŁKI

Ustawa 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. nr 86, poz. 524)

Ustawa z 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek ( Dz.U. nr 86, poz. 525)

POCZTA

Ustawa z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „ Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. nr 96, poz. 606)

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Ustawa z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. nr 96,poz. 607).Ustawa ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji , w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

PRAWO KARNE

Ustawa z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( Dz.U. nr 96, poz. 608)

STREFY EKONOMICZNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej ( Dz.U. nr 96, poz. 610)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej ( Dz.U. nr 96, poz. 611)

WYROBY MEDYCZNE

Rozporządzenie ministra finansów z 21 maja 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań ( Dz.U. nr 96, poz. 612)

WETERYNARIA

Par. 1 pkt. 1 lit b i pkt. 2 rozporządzenia ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedziby powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii ( Dz.U. nr 96, poz. 613)

WIĘZIENNICTWO

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin ( Dz.U. nr 96, poz. 615)

STRAŻ GRANICZNA

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ( Dz.U. nr 96, poz. 617)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozporządzenie ministra środowiska z 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sum gwarancyjnych ( Dz.U. nr 96, poz. 618)