Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości porusza problem braku w obowiązującym systemie prawnym regulacji, normującej kwestię sposobu kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem reprezentującym je przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.

Rzecznik przypomina, że obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego odnoszą się wyłącznie do sposobu kontaktowania się osadzonych z pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Tymczasem Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyraźnie stanowi, że przedstawicielem działającym w imieniu skarżącego przed Trybunałem może być również inna osoba zaaprobowana przez Przewodniczącego Izby- dodaje.

Osoby pozbawione wolności, przebywające w polskich jednostkach penitencjarnych, coraz częściej wnoszą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z tym pełnomocnik niebędący adwokatem lub radcą prawnym, reprezentujący osadzonego przed Trybunałem, powinien mieć zapewniony taki sam sposób kontaktowania się z osobą pozbawioną wolności, jak profesjonalny pełnomocnik- uważa RPO.

Źródło:RPO