Sprawdź na jakiej płaszczyźnie szkoły prywatne mogą zdobyć minimalną przewagę nad ich państwowymi „konkurentami”.

Akademia Leona Koźmińskiego

Biorąc pod lupę Akademię Leona Koźmińskiego, która swoim przewodnim hasłem uczyniła fragment wywiadu z prof. zw. dr hab. Andrzejem K. Koźmińskim, który stanowi, iż prawo jest oczkiem w głowie uczelni, a jej głównym celem jest kształcenie prawników znających się na zarządzaniu, ekonomii i finansach, a także inwestowanie w zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Powyższa szkoła wyższa należy także do międzynarodowych organizacji prawniczych takich jak ELFA (European Law Faculties Association), IALS (International Association of Law Schools).

Pogram ALK

Szkoła proponuje interdyscyplinarny program studiów, w którego zakres wchodzą wykłady w języku angielskim czy wymiana międzynarodowa.

Jednym z elementów na pewno „in plus” jest program Moot Court w którego ramach studenci przygotowują symulowane rozprawy sądowe w języku angielskim pod opieką profesorów ze Stanów Zjednoczonych.

Klinika Prawa, oczko w głowie każdego wydziału czy kolegium prawa. We współczesnej rzeczywistości akademickiej każda licząca się uczelnia wyższa o profilu prawniczym posiada Studencką Poradnię Prawną, od tego standardu nie odstaje również Akademia Leona Koźmińskiego, która jako pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa uruchomiła powyższy program.

Ciekawym sposobem na zwiększenie swojej konkurencyjności są zajęcia z retoryki, które prowadzą aktorzy. Jest to na pewno sposób na oderwanie się od sztywnej etykiety wykładów.

Po ofercie edukacyjnej powyższej uczelni wyraźnie widać, iż dąży ona do standardów międzynarodowych, stawiając przede wszystkim na język. Wydaje się, iż jej atutem jest możliwość nauki prawniczego języka angielskiego, który w przyszłym życiu zawodowym absolwentów na pewno będzie procentował.

Jak aplikować?

Przy przyjęciu na studia stacjonarne uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu

1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 220 punktów rekrutacyjnych aż do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 220 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna.

Natomiast przy rekrutacji na studia niestacjonarne kandydaci są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Ulgi w opłatach

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,2.

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Motywem przewodnim w działaniu uczelni jest maksyma dziekana wydziału prawa Zbigniewa Lasocika, który uważa, iż celem niniejszej szkoły wyższej jest służenie potrzebom edukacyjnym młodych ludzi zainteresowanych karierą prawniczą, którzy sami mogą sterować swoim rozwojem naukowym i zawodowym, a uczelnia ma stwarzać ku temu wiele rozmaitych okazji. Okazje te mają właściwie pokierować ścieżkami kariery przyszłych absolwentów.

Program WSHiP

Uczelnia wdrożyła program International Legal Skills dający praktyczne umiejętności stosowania prawa międzynarodowego oraz "ścieżkę europejską" , która przygotowuje do pracy i zdawania egzaminów do instytucji i struktur Unii Europejskiej.

Uczelnia współpracuje z uniwersytetami ze światowej czołówki - Georgetown University, University of Kentucky, przyjmując rocznie ponad 30. Visiting Professors.

Posiada również Klinikę Prawa, w której studenci świadczą pomoc prawną pro publico bono, zatem w tym względzie również trzyma się już nie tylko ogólnopolskich ale i międzynarodowych standardów.

Wydaje się, iż również Uczelnia Łazarskiego poprzez szeroko zakrojoną naukę języków nie tylko angielskiego, wpisuje się pozytywnie w nurt myśli akademickiej promującej internacjonalność.

Dużym atutem szkoły jest także studium prawa rosyjskiego, które jest organizowane od grudnia 2002 roku we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Wykłady prowadzone są w języku rosyjskim, przez profesorów z Moskwy i obejmują prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne oraz administracyjne, postępowanie arbitrażowe, prawo bankowe, prawo podatkowe, a także prawo regulacji handlu wewnętrznego w Federacji Rosyjskiej. Zajęcia są uzupełniane przez lektorat języka rosyjskiego, obejmujący głównie język prawny i handlowy.

Jak aplikować?

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Sposób przeliczania punktów dla osób z „nową maturą” Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
poziom rozszerzony 1% = 2 pkt




Ulgi w opłatach

Dużym plusem powyższej uczelni jest oferta skierowana do wyróżniających się absolwentów szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, która stanowi, iż otrzymają oni zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

600 – 500 punktów rekrutacyjnych – 50% zniżki
499 – 400 punktów rekrutacyjnych – 30% zniżki

Powyższe uczelnie to jedynie niewielka część szerokiej oferty edukacyjnej oferowanej przez wiele innych prywatnych uczelni wyższych, kształcących studentów prawa. Do powyższego grona należy zaliczyć Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie czy też Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która oferuje także studia na kierunku „psychologia sądowa dla prawników”. Zakres kierunku obejmuje nie tylko pełny program dla kierunku prawo, ale także obszerny program z zakresu psychologii.

Jeżeli chcesz studiować prawo, na pewno masz w czym wybierać!

Paulina Szewioła



Zobacz także:

Forum Prawnikow

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Student prawa w roli wolontariusza