Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwał BRE BANK S.A. o uznanie postanowień wzorca umowy dotyczącego klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytu za niedozwolone i o zakazanie ich wykorzystywania w obrocie[1]. Jest to jedno z serii powództw wytoczonych przez ten organ przeciwko bankom polskim. Prezes UOKiK zarzucał, iż kwestionowana klauzula została sformułowana zbyt dowolnie i pozwalała bankowi na zmianę oprocentowania, gdy parametry rynku finansowego i pieniężnego pozwalały na jego zwiększenie bez ograniczeń, a jednocześnie nie nakazywała obniżania oprocentowania w sytuacji, gdy byłoby to korzystne dla konsumentów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów całkowicie podzielił stanowisko Banku reprezentowanego przez Piotra Sadownika, adwokata i partnera odpowiedzialnego za Departament Rozwiązywania Sporów Sądowych i Arbitrażu z kancelarii Gide Loyrette Nouel, iż klauzula zmiennego oprocentowania w umowie kredytu określa jedno z głównych świadczeń stron umowy kredytu, i mogłaby zostać uznana za niedozwoloną jedynie w przypadku niejednoznaczności. Tymczasem kwestionowany zapis wzorca jednoznacznie wskazywał parametry, od których zmiany zależy zmiana oprocentowania kredytu (takiej jak: stopy procentowe, WIBOR/LIBOR), a jednocześnie bank na gruncie prawa bankowego jest w pełni uprawniony do jednostronnego i samodzielnego dokonania zmiany.

Klauzula zostaje więc uznana za prawidłową, co jest pierwszą porażką Prezesa UOKiK w toczonej przez niego w ostatnim okresie batalii z bankami polskimi.

Służby prawne BRE Bank S.A. były wspierane w sprawie przez zespół prawników z kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel: Piotra Sadownika - adwokata, Krzysztofa Cieplińskiego – prawnika oraz Szymona Chwalińskiego – prawnika.

Wyrok zapadł 22 października br. i nie jest prawomocny. Prezes UOKiK rozważa wniesienie apelacji.

[1] sygn. akt XVII AmC 349/09