Uporządkowanie dotychczasowych struktur i wprowadzenie nowej specjalizacji do zakresu świadczonych usług prawnych to wynik realizacji kolejnego etapu rozwoju Kancelarii BSO Prawo & Podatki. Ostatecznym efektem będzie zapewnienie Mandantom szerokiego zakresu profesjonalnych usług doradczych oferowanych przez wyspecjalizowane zespoły prawników.

Prowadziliśmy i prowadzimy sprawy związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, także za granicą – mówi mec. Krzysztof Bramorski, partner zarządzający Kancelarii BSO Prawo & Podatki. Współczesny obrót gospodarczy powoduje jednak, że są one coraz bardziej skomplikowane, szczególnie w odniesieniu do zdarzeń o charakterze transgranicznym. Koniecznością było zatem stworzenie zespołu wyspecjalizowanych w tej materii prawników.

Departamentem prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej pokieruje mec. Patrycja de la Rosa Jimenez, podsiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, dla których istotną w działalności dziedziną prawa jest ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, w tym prawo autorskie i wynalazcze oraz prawo znaków towarowych.

Do podstawowych kompetencji departamentu należy ochrona praw z zarejestrowanych wzorów, marek i znaków towarowych, tworzenie umów licencyjnych, dystrybucyjnych, ale także reprezentacja w postępowaniach o ochronę praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych czy z tytułu niedozwolonego kopiowania utworów lub towarów w kraju i za granicą.

Prawnicy będą brać także czynny udział w projektach szkoleniowych – mówi mec. de la Rosa JimenezNie chodzi bowiem tylko o naprawianie szkód wynikłych z niewiedzy przedsiębiorców. Ważne jest, aby zarządzający firmami zdawali sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna ochrona dorobku myśli ludzkiej, twórczości i kreatywności i nauczyli zabezpieczać swe prawa.

Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej to kolejna dziedzina prawa, dla obsługi której powołany został oddzielny departament. W strukturach Kancelarii funkcjonują już m.in. departamenty prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego i nieruchomości. Zarządzanie tym ostatnim powierzono w ostatnich dniach związanemu od kilku lat z Kancelarią mec. Mateuszowi Mrzygłodowi.

Mec. Mrzygłód, po uzyskaniu tytułu radcy prawnego objął nadzór nad pracami zespołu prawa handlowego i prawa spółek. Teraz do jego kompetencji należeć będzie także prowadzenie zespołu prawników w obszarze prawa budowlanego i nieruchomości. Posiada doświadczenie w transakcjach związanych z nieruchomościami, w prowadzeniu procesów inwestycyjnych, także w odniesieniu do zdarzeń o znaczeniu ponadregionalnym. Prowadzi postępowania z obszaru prawa cywilnego i prawa umów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej oraz ekspertem działu prawnego pisma Murator.