Ministerstwo Środowiska oraz Rządowe Centrum Legislacji pracują nad projektem ustawy wdrażającej dyrektywę z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych tzw. dyrektywa IED. Zmiany dotyczyć będą przedsiębiorców objętych obowiązkiem uzyskania tzw. pozwoleń środowiskowych, a także zasad rekultywacji gruntów.

Najwięcej zmian dotyczy dwóch zagadnień. Po pierwsze zasad udzielania tzw. pozwoleń zintegrowanych, a więc pozwoleń środowiskowych kompleksowo regulujących oddziaływanie na środowisko ponad 2800 podmiotów w Polsce. Po drugie zasad rekultywacji zanieczyszczonych gruntów.

Pozwolenia zintegrowane

Wiele proponowanych zmian należy ocenić pozytywnie. Pozwolenia zintegrowane mają być bezterminowe (a nie jak obecnie, wydawane na czas określony), łatwiej będzie uzyskać ich tekst skonsolidowany, uwzględniający wszystkie wcześniejsze zmiany, będzie też można ustalić w pozwoleniu okresowy wariant parametrów emisji w ramach prac badawczych i testowych. Z drugiej strony pojawią się nowe obowiązki. W szczególności przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenie zintegrowane będą musieli sporządzać dodatkowe analizy dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie.

Warto także zauważyć, że gdy nowe przepisy wejdą w życie, konieczne będą zmiany w posiadanych już przez nich pozwoleniach zintegrowanych. Jeżeli przedsiębiorcy nie odniosą się pozytywnie do zawiadomienia organu administracji o konieczności takiej zmiany, istnieje ryzyko, że pozwolenie zintegrowane wygaśnie przedterminowo 31 grudnia 2013 roku.

Rekultywacja zanieczyszczonych gruntów

Zmiany dotyczące rekultywacji gruntów mają na celu przede wszystkim naprawienie błędów legislacyjnych, których dopuścił się ustawodawca w kwietniu 2007 roku uchwalając ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Istotna jest propozycja uregulowania w Prawie ochrony środowiska zasad rekultywacji gruntów zanieczyszczonych przed 30 kwietnia 2007 roku. Obecny stan prawny w tej materii jest niesatysfakcjonujący, ponieważ dzisiaj jest ona tak zagmatwana, że nawet dobrze wykształcony prawnik może mieć problemy z ustaleniem przepisów, jakim podlegają obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie.

Zwraca też uwagę zaproponowanie większej elastyczności obowiązków rekultywacyjnych, a więc przede wszystkim odejścia od bezwzględnego obowiązku rekultywacji "za wszelką cenę".

Projektowane przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2013 roku.