W dniu 25 września 2009 roku Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o podatku od towarów i usług („Ustawa o VAT”), dostosowującą polskie przepisy z zakresu VAT do przepisów wspólnotowych. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu. Zmiany mają zasadniczo dotyczyć trzech przedstawionych poniżej kwestii, a ich planowane wejście w życie określono na 1 stycznia 2010 r.
VAT tam, gdzie siedziba odbiorcy usług
Zmianie ulegnie zasada dotycząca ustalania miejsca świadczenia usług dla celów VAT. Obecnie zasadą jest rozliczanie VAT w kraju siedziby usługodawcy. Po nowelizacji w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników VAT zasadą będzie opodatkowanie usługi w kraju siedziby odbiorcy usługi. W sytuacji, gdy wykonawca usługi nie będzie zarejestrowany dla potrzeb VAT w państwie, do którego sprzedaje swoje usługi, to obowiązek rozliczenia podatku będzie spoczywał na odbiorcy tych usług. Zmiany te zmierzają do opodatkowania usług w miejscu ich faktycznej konsumpcji. Ich podstawowym celem jest usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego
Skrócony okres na składanie informacji podsumowujących
W zakresie informacji podsumowujących planowane jest wprowadzenie miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz skrócenie terminu na składanie informacji podsumowujących do 15 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (do 25 dnia następnego miesiąca będzie natomiast można składać informacje w formie elektronicznej). Kwartalne informacje podsumowujące w dalszym ciągu będą mogli składać jedynie ci podatnicy, u których wartość wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami bez VAT zasadniczo nie przekracza kwoty 250 tys. zł (w okresie przejściowym planowanym do końca 2011 r. – kwoty 500 tys. zł).
Zwrot zagranicznego VAT
Polski podatnik VAT, który dokona zakupu towarów lub usług w innym państwie członkowskim, zgodnie z projektem będzie mógł złożyć wniosek o zwrot zagranicznego VAT w swoim urzędzie skarbowym. Dodatkowe udogodnienie ma stanowić możliwość złożenia tego wniosku drogą elektroniczną.
Nieodpłatne wydanie towarów opodatkowane także wtedy, gdy ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem

Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o VAT z 2 lipca 2009 r., opodatkowane będzie każde nieodpłatne przekazanie towarów bez względu na to, czy jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, czy nie. Tym samym wyeliminowana zostanie korzystna dla podatników rozbieżność krajowych przepisów z regulacjami wspólnotowymi w tej materii.