Ministerstwo Środowiska potwierdza w rozmowie z Gazetąprawną.pl - nie ma kar za niezłożenie deklaracji śmieciowej. Jak podkreśla, jeżeli nie złożymy deklaracji, samorząd wyliczy stawkę samodzielnie – może wziąć pod uwagę m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Sprawa wymagała wyjaśnienia, gdyż wczoraj w polskim radio opublikowano wypowiedź jednej z urzędników resortu środowiska, która zapowiadała kary za niezłożenie deklaracji w trybie karno skarbowym. Jak stwierdził rzecznik ministra środowiska Paweł Mikusek, przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewidują kar za niezłożenie „deklaracji śmieciowej” przez obywateli. W takiej sytuacji gmina sama ustali naszą stawkę opłaty za odbiór śmieci.

Jeśli nie złożymy deklaracji gmina narzuci nam opłatę

Jak głosi komunikat resortu, deklaracja jest podstawą do naliczenia opłaty, jaką będziemy wnosili do gminy za zagospodarowanie naszych domowych odpadów. W deklaracji informujemy, czy będziemy segregować śmieci, ile osób zamieszkuje nieruchomość i czy jest ona zamieszkiwana przez cały rok, czy tylko okresowo. Dzięki przekazaniu tych informacji, stawka za odbiór śmieci będzie odpowiadać temu, ile odpadów jest odbieranych z naszego gospodarstwa domowego.

Jeśli nie wniesiemy opłaty - gmina ją ściągnie w trybie karno skarbowym

Jak podkreślił jednocześnie rzecznik, gmina dokona egzekucji opłaty za śmieci, której nie wnieśliśmy w trybie przewidywanym przez ordynację podatkową.

Oto zapisy ustawy regulującej kwestie opłat za śmieci

Art. 6o ustawy : W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Art. 6p: W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art.6q: W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art.6qa: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.