Organ administracji państwowej może kontynuować zapowiedzianą wcześniej kontrolę rolników i ich organizacji korzystających z unijnej pomocy z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) mimo upływu standardowego terminu sprawdzania transakcji i dokumentów – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.
Teoretycznie okres kontroli beneficjentów EFOGR – wyznaczony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 4045/89 – biegnie od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku. Sprawdzenie obejmuje więc co najmniej 12 miesięcy. Niemniej okres ten może być przedłużony o czas poprzedzający standardową kontrolę lub następujący po niej. Tym samym roczny okres kontroli może być przedłużony. Powinno to wynikać z regulacji krajowych, które mogą być bardziej restrykcyjne niż prawo wspólnotowe. Przedsiębiorcy rolni, korzystający z dotacji muszą zaś zgodnie z prawem UE przechowywać dokumenty handlowe przez co najmniej 3 lata, licząc od końca roku, w którym zostały one sporządzone.
Wykładnia tych zasad spowodowała spór między Syndicatem OP 84, zrzeszającym francuskich rolników uzyskujących pomoc z Sekcji Gwarancji EFOGR, a krajowymi organami kontroli (Oniflhor). Te rozpoczęły sprawdzanie syndykatu dopiero w styczniu kolejnego roku po tym, w którym (w lipcu) miały zacząć działania kontrolne. Co więcej, po przejrzeniu faktur urzędnicy zażądali zwrotu całości kwot, które syndykat dostał w ciągu dwóch lat. Sąd administracyjny w Marsylii uchylił w I instancji ów tytuł wykonawczy. Trybunał apelacyjny orzekł zaś inaczej. Dlatego Syndicat OP 84 wniósł skargę kasacyjną do francuskiej rady państwa, która zwróciła się do TS o wykładnię rozporządzenia.