Trzy inne kwestionowane przez posłów PSL przepisy Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją. W pozostałym zakresie umorzył postępowanie.

Sprawa dotyczy kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2001 r. Komitet wyborczy PSL popełnił wówczas błędy, które kosztowały go przepadek ok. 9,4 mln zł. Potem kwota długu podwoiła się o narosłe odsetki.

Błąd polegał na tym, że ok. 9,4 mln zł zebranych na potrzeby kampanii nie było gromadzonych na specjalnym koncie wyborczym, tylko na rachunku partyjnym. Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z 28 lutego 2002 r. odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego Stronnictwa i zwróciła się o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa pieniędzy pozyskanych z naruszeniem przepisów.

5 stycznia br. minister finansów wydał decyzję o rozłożeniu PSL na raty spłaty tej należności Skarbu Państwa.

Na początku lutego br. posłowie PSL zwrócili się do Trybunału z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją dwunastu przepisów. Zakwestionowali sześć przepisów Ordynacji wyborczej, cztery przepisy Kodeksu wyborczego, który w sierpniu 2011 r. zastąpił Ordynację, a także dwa przepisy ustawy o partiach politycznych.

W środę, po rozprawie trwającej z przerwami prawie dziewięć godzin, Trybunał uznał, że zasadny był zarzut dotyczący tylko jednego przepisu - art. 218 par. 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), dotyczącego rejestracji listy kandydatów nie przysługuje środek odwoławczy. Zdaniem Trybunału postanowienie PKW nie może być ostateczne - strony postępowania powinny mieć zagwarantowane prawo do sądu.

Trybunał umorzył natomiast postępowanie w tym zakresie, w którym PSL kwestionował przepisy o przepadku ich środków pieniężnych. Chodzi m.in. o art. 127 ust. 1 Ordynacji, na podstawie którego korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy PSL z naruszeniem przepisów przepadły na rzecz Skarbu Państwa.

Trybunał umorzył także postępowanie, dotyczące art. 111 ust. 1 Ordynacji. Zgodnie z tym przepisem PKW odrzuciła w lutym 2002 r. sprawozdanie wyborcze PSL i wnioskowała o orzeczenie wobec komitetu wyborczego tej partii przepadku korzyści majątkowych. Umorzenie postępowania dotyczyło także art. 126 Ordynacji, na podstawie którego komitet PSL stracił prawo do dotacji za 2002 r. oraz subwencji za lata 2002-2005. Umarzając postępowanie argumentował, że Ordynacja już nie obowiązuje, nie jest zatem stosowana.