Zgodnie z przepisami to organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego - a nie dyrektor centrum sportu.
Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę w sprawie cennika usług sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu (PCS) w swoim mieście.
W par. 2 uchwały upoważniła ona dyrektora powiatowego centrum sportu do dokonywania zmian w cenach usług sportowo-rekreacyjnych oraz ustalania cen dla nowych usług, po uzyskaniu zgody zarządu powiatu.
Takie rozwiązanie zdaniem wojewody łódzkiego, Jolanty Chełmińskiej, która badała legalność opisywanego aktu prawa miejscowego, jest niezgodne z przepisami.
W ocenie organu nadzoru powyższe regulacje naruszają art. 4 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236).
Zgodnie z powołanym przepisem to organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Uprawnienie to organ stanowiący samorządu może powierzyć wyłącznie organom wykonawczym tych jednostek.
Tymczasem Rada Powiatu w Bełchatowie prawo do ustalania cen usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez PCS w Bełchatowie powierzyła dyrektorowi tej jednostki, co złamało postanowienia ustawy.
Ponadto wojewoda wskazał, że rada w załączniku ustaliła ceny na usługi, które nie należą do kategorii usług sportowo-rekreacyjnych, co znów było niezgodne z par. 1 uchwały, w którym rada określiła jej zakres przedmiotowy, ograniczając się do ustalenia cen za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone przez centrum sportu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, PNK-I.4131.72.2012