Stowarzyszenie zwykłe założyć można znacznie łatwiej niż inne tego typu organizacje. Zainteresowanie jest jednak małe, m.in. z uwagi na to, że środki takiego stowarzyszenia są przez prawo słabo chronione.
To ma się zmienić za sprawą przepisów zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, które przygotował Ruch Palikota.
Zgodnie z tymi propozycjami członek stowarzyszenia nie będzie mógł rozporządzać udziałem we wspólnym majątku organizacji ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Ponadto w czasie trwania stowarzyszenia jego członek nie może domagać się podziału majątku wspólnego. Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian, takie rozwiązanie ma pozwolić na ustabilizowanie sytuacji majątkowej stowarzyszenia jako formy organizacji działalności społecznej i zapewnić mu podstawę materialną dla kontynuowania działalności.
Robert Biedroń, poseł Ruchu Palikota, wyjaśnia, że zmiany są odpowiedzią na uwagi i postulaty wielu organizacji pozarządowych, które domagały się większej ochrony swojego majątku.
– Zmiana powoli chronić majątek stowarzyszenia, gdy np. jeden z członków zaciągnie zobowiązanie na własną odpowiedzialność – mówi Robert Biedroń.
Takim sytuacjom ma przeciwdziałać w szczególności przepis, który określa, że wierzyciel członka stowarzyszenia nie może żądać zaspokojenia swoich roszczeń z jego udziału we wspólnym majątku stowarzyszenia ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Takie rozwiązanie jest o tyle istotne, że działalność stowarzyszeń zwykłych jest finansowana ze składek. Dlatego środków nie ma zbyt dużo, tym bardziej że takie prostsze formy organizacyjne nie mogą pozyskiwać pieniędzy na działalność choćby ze spadków, darowizn czy datków publicznych.
Zdaniem Roberta Biedronia propozycje zwiększą zainteresowanie tworzeniem stowarzyszeń zwykłych, które są najprostszą formą takiej działalności. Dziś większość organizacji właśnie z uwagi na bezpieczeństwo środków finansowych wybiera inne formy współpracy, które wymagają np. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą trzy osoby, które uchwalą regulamin działalności, określając w szczególności m.in. jego nazwę, cel, teren działania, a sąd rejestrowy nie wyrazi co do tego żadnych przeciwwskazań.
Etap legislacyjny
Projekt