Przepisy kodeksu wykroczeń wymagają, żeby informować o osobach kierujących pojazdami. Czy członek zarządu spółki może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewskazanie kierowcy samochodu firmowego, który dopuścił się wykroczenia drogowego?
Tak. Zgodnie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie wskaże uprawnionemu organowi (np. sądowi, prokuraturze lub policji) komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, podlega karze grzywny. Zasadniczo wysokość grzywny może wynosić do 5 tys. zł. Natomiast sam obowiązek udzielenia takiej informacji wynika z art. 78 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Stanowi on, że właściciel pojazdu musi wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), do udzielenia informacji obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu.
Wprowadzenie wskazanego wyżej przepisu kodeksu wykroczeń (k.w.) spowodowało, że uchylenie się od przekazania od informacji o kierowcy samochodu firmowego nie jest bezkarne. Może to okazać się szczególnie uciążliwe dla firm, które posiadają dużą flotę pojazdów. Osoba uprawniona przez organ spółki (zarząd) będzie więc zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie uprawnionych organów o kierowcę pojazdu. Uznać więc należy, że zasadniczo odpowiedzialność za nieprzekazanie informacji o kierowcy pojazdu będą ponosiły osoby zajmujące się flotą pojazdów w spółkach tzw. koordynatorzy floty, o ile zostali uprawnieni przez zarząd do reprezentowania spółki w tym zakresie na zewnątrz. Dopiero w sytuacji, gdy zarząd spółki nie wyznaczy takiej osoby lub nie udzielił jej uprawnienia do występowania w imieniu spółki w tym zakresie, członkowie zarządu będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 96 par. 3 k.w.