Od 1 stycznia obowiązuje duża nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego.Odebranie skazanym możliwości zaskarżania wszystkich orzeczeń wydanych przez sądy penitencjarne może być niezgodne z konstytucją.
– Podstawowym celem reformy jest zwiększenie efektywności orzekanych kar. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie obarczone były wadami, prowadzącymi przede wszystkim do przewlekłości postępowania, jego nieefektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności – podkreśla Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nowela zawiera ponad 100 zmian, z których część dotyczy fundamentalnych zasad postępowania wykonawczego, takich jak zaskarżalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu wykonawczym czy prawo udziału stron we wszystkich posiedzeniach sądowych. Zmiany niewątpliwie usprawnią postępowanie wykonawcze. Jednakże już kilka dni po wejściu w życie nowelizacji pojawiają się wątpliwości, czy przyspieszenie nie odbędzie się kosztem praw zagwarantowanych w konstytucji.