Zaletą nowych formularzy jest możliwość wpisywania do KRS adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale, a także prawo ujawniania w rejestrze adresów poczty elektronicznej. W formularzach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się także rubryka pozwalająca wpisywać informacje o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie. Kodeks spółek handlowych toleruje bowiem taki stan rzeczy przez siedem pierwszych dni funkcjonowania takiego przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS (Dz.U. nr 282, poz. 1648).

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.