Dokumenty dotyczące postępu prac budowlanych, realizowanych w ramach zamówienia publicznego, są informacją publiczną – uznał NSA, rozstrzygając sprawę obywatela, który zwrócił się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie o udzielenie informacji dotyczących opóźnienia prac budowlanych.
MPWiK odmawiało ich udzielenia twierdząc, że nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zarzucając przedsiębiorstwu bezczynność. Ten skargę uwzględnił i zobowiązał MPWiK do rozpatrzenia wniosku skarżącego. Uzasadniając wyrok WSA wskazał, że wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności dokumenty dotyczące złożonych zamówień, informacje o postępie prac, faktury, reklamacje, posiadają walor dokumentacji urzędowej, stanowiącej informację publiczną. Skład orzekający zwrócił również uwagę, że umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne.
Wodociągi zaskarżyły wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak skargę kasacyjną oddalił. W rozstrzygnięciu z 9 listopada 2011 roku wskazał, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. MPWiK miało zatem obowiązek umożliwić zapoznanie się nie tylko z tekstem umowy, ale także z dokumentacją jej realizacji, np. dziennikiem budowy, kosztorysami powykonawczymi czy protokołami odbiorów.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1372/11.