Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową?
Do niedawna przepisy kodeksu spółek handlowych przewidywały możliwość przekształcania wyłącznie spółki cywilnej oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe. Z dniem 1 lipca 2011 r. ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła możliwość przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.
Schemat postępowania przekształceniowego nie odbiega od zasad przewidzianych dla innych podmiotów. Do przekształcenia przedsiębiorcy niezbędne jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z projektami dokumentów, wycenami oraz sprawozdaniem, poddawanego badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia o przekształceniu, wskazującego typ spółki, w jaki następuje przekształcenie, wysokość kapitału zakładowego, ewentualne prawa przyznane wspólnikowi, dane członków zarządu spółki przekształconej. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy spółki i powołanie członków jej organów, a następnie złożenie stosownych wniosków rejestracyjnych przez nowy zarząd. Plan przekształcenia i oświadczenie o przekształceniu wymagają formy aktu notarialnego. Przekształcany przedsiębiorca staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej następuje z urzędu. Z dniem przekształcenia przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki.
Spółce powstałej w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. Co do zasady, przechodzą na nią też zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.