Przejście udziałów w spółce z o.o. na nabywcę następuje w momencie zawarcia umowy zbycia udziałów, pod warunkiem że nie jest to umowa warunkowa ani opatrzona terminem. Dla skutecznego przejścia udziałów nie jest zatem konieczny wpis w rejestrze przedsiębiorców. Przepisy prawa przewidują szczególne obowiązki informacyjne w związku ze zmianą wspólnika w sp. z o.o. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązek zgłoszenia zmiany wspólnika w rejestrze przedsiębiorców. Do zgłoszenia należy załączyć nową listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu. O przejściu udziałów na nabywcę musi być również poinformowana sama spółka. Do zawiadomienia należy dołączyć dowód przejścia udziałów, np. umowę zbycia udziałów. Spełnienie tego obowiązku jest o tyle istotne, że skutek w postaci przeniesienia udziałów na nabywcę w stosunku do samej spółki powstaje z chwilą, kiedy została zawiadomiona o przejściu udziałów.

Nadto w sytuacji kiedy przeniesienie udziałów na nowego nabywcę spowoduje, iż spółka stanie się spółką zależną w stosunku do spółki – nabywcy, nabywca jest zobowiązany do zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, czyli od dnia przeniesienia udziałów. Niezawiadomienie spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji niesie ze sobą poważne konsekwencje. Brak zawiadomienia oznacza zawieszenie wykonywania prawa głosu z udziałów spółki dominującej reprezentującej więcej niż 33 proc. kapitału zakładowego spółki zależnej. Faktycznie oznacza zakaz wykonywania więcej niż 33 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Regulacja ta ma zastosowanie do spółek zależnych będących podmiotami polskimi niezależnie od tego, czy spółka dominująca (nabywca) jest podmiotem polskim, czy zagranicznym (posiadającym siedzibę za granicą). Nie jest wymagana szczególna forma dla zawiadomienia, czyli spółka zależna może być zawiadomiona faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.