Przedsiębiorca, który przyjmie od konsumenta zapłatę za wakacyjny apartament przed upływem czternastu dni od podpisania z nim umowy, narazi się na grzywnę lub karę ograniczenia wolności.

Konsument będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy timeshare. Dopiero po upływie tego terminu konsument będzie zobowiązany do uiszczenia zapłaty na rzecz przedsiębiorcy.

Uwagi senatorów

Tak wynika z ustawy o timeshare, którą zajmą się senatorowie na rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniu Senatu.

– Przepisy będą zabraniać pobierania przez przedsiębiorcę jakichkolwiek świadczeń od konsumenta (w postaci np. zaliczek) do czasu upływu terminu do odstąpienia od umowy. Na konsumenta nie mogą być nałożone jakiekolwiek koszty związane z odstąpieniem od umowy – wyjaśnia Piotr Woźniak, prawnik w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Ale to nie koniec zmian. Przepisy idą dużo dalej, jeżeli chodzi o ochronę praw konsumentów. Nowe regulacje zwiększą obowiązki informacyjne firm oferujących timeshare.

– Przed zawarciem umowy przedsiębiorca będzie musiał informować konsumenta o wszelkich niezbędnych elementach umowy na odpowiednim formularzu. Formularz będzie stanowił integralną część umowy i nie będzie podlegał zmianom, chyba że strony przewidziały w umowie możliwość zmian lub są one skutkiem okoliczności, na które przedsiębiorca nie miał wpływu – tłumaczy Piotr Woźniak.

Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy formularza informacyjnego klientowi przed podpisaniem umowy, czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy ulegnie wydłużeniu o trzy miesiące.

Formularz odstąpienia

Ponadto biuro turystyczne zostanie zobligowane do wręczenia klientowi formularza odstąpienia od umowy.

– Gdy przedsiębiorca zaniecha tego obowiązku lub doręczy taki dokument, wypełniając go nieprawidłowo, termin na odstąpienie od umowy ulegnie wydłużeniu nawet do roku i czternastu dni – mówi Piotr Woźniak.

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z któregokolwiek z wyżej wskazanych obowiązków, narazi się na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.