Jak wykazać posiadanie odpowiednich środków finansowych w postępowaniu koncesyjnym przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki?
Jedną z przesłanek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w energetyce jest posiadanie wystarczających możliwości finansowych. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo energetyczne prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) udziela koncesji wnioskodawcy, który dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. Spełnienie tej przesłanki jest obligatoryjne, co oznacza, że prezes URE odmówi udzielenia koncesji podmiotowi, który nie wykaże, że ma odpowiednie możliwości finansowe. Nie jest bezwzględnie konieczne, aby już w momencie składania wniosku koncesyjnego przedsiębiorca musiał posiadać zasoby finansowe. Możliwe jest bowiem wykazanie, że zostaną one pozyskane w przyszłości, np. z kredytu lub z emisji obligacji korporacyjnych. W praktyce postępowania przed prezesem URE należy przedłożyć odpowiednie dokumenty, z których wynikają informacje o kondycji finansowej przedsiębiorcy. W pakietach informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem koncesji, zamieszczonych na stronach internetowych URE wskazano, że do wniosku koncesyjnego należy załączyć m.in. zestawienie rocznych planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem, sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, zaświadczenia z banku, który prowadzi podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów, zdolność płatniczą i kredytową oraz zawierające informację o udzielonych kredytach oraz o ewentualnych zajęciach komornicznych. Ponadto do wniosku należy też załączyć zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych należności budżetowych, uzyskane z ZUS i urzędu skarbowego. Gdy prezes URE stwierdzi, że wnioskodawca ma niewystarczające środki finansowe, może zażądać złożenia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia majątkowego.