Za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego opłata wynosi równowartość 0,1 kwoty bazowej (3604,80 zł), za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu. Ale w sumie nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej.

Jeżeli profil działalności gospodarczej przedsiębiorcy wymaga lub może skutkować koniecznością uzyskania m.in. świadectwa bezpieczeństwa teleinformatycznego, to takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych.

W przypadku akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego o klauzuli poufne lub wyższej, przedsiębiorcy zobowiązani do wykonywania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego będą zwolnieni z opłat.