Jeżeli matka będzie utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem, to sąd najpierw zagrozi, że nałoży na nią karę. Gdy to nie poskutkuje, wówczas sąd nakaże zapłatę tej kary.
Sąd postanowił, że pieczę nad dzieckiem będzie sprawowała matka. Natomiast ojcu przyznał prawo do utrzymywania z nim kontaktów.
– Czy matce za uniemożliwianie takich kontaktów będzie grozić jakaś kara finansowa – pyta Zuzanna z Bielska-Białej.
Tak. Sąd będzie mógł zagrozić wydaniem nakazu zapłaty matce sprawującej pieczę nad dzieckiem i uniemożliwiającej mu kontakty z ojcem. W przypadku gdy w dalszym ciągu będzie je uniemożliwiała, sąd nakaże jej zapłatę kwoty, której wysokość ustali stosownie do liczby naruszeń oraz jej sytuacji majątkowej.
Takie uprawnienia sąd otrzyma na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Wydaniem nakazu zapłaty sąd może zagrozić osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki związane z kontaktami z dzieckiem wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Pieniądze uzyskałaby osoba uprawniona do kontaktów.
Wydaniem nakazu zapłaty sąd może zagrozić również osobie posiadającej prawo widywania się z dzieckiem, albo której zakazano kontaktów, bo narusza swoje obowiązki i przykładowo wbrew zakazowi usiłuje się z nim kontaktować.
Gdy samo zagrożenie nie poskutkuje, to wówczas sąd wyda nakaz zapłaty. Osoba zobowiązania do płacenia będzie mogła złożyć zażalenie na postanowienie sądu wydane w tej sprawie. Natomiast nakaz zapłaty będzie stanowił tytuł wykonawczy i w celu wyegzekwowania go nie trzeba nadawać mu klauzuli wykonalności.
Osoba, której sprawujący pieczę nad dzieckiem uniemożliwił kontakt z nim, będzie mogła również żądać zwrotu uzasadnionych wydatków, które poniosła w związku z przygotowaniami do tego kontaktu. Sąd przyzna jej tę kwotę w postanowieniu, na które przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu w sprawie przyznania tych kosztów będzie tytułem wykonawczym i aby na jego podstawie wszcząć egzekucję zasadzonej kwoty, nie jest potrzebna klauzula wykonalności.
Nowe przepisy wejdą w życie 13 sierpnia 2011 r.
Ważne!
Nakaz zapłaty będzie stanowił tytuł wykonawczy i w celu wyegzekwowania go nie trzeba nadawać mu klauzuli wykonalności
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 144, poz. 854).