Udziałowiec, który nie akceptuje treści uchwały zgromadzenia wspólników lub sposobu jej podjęcia, może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały albo o stwierdzenie jej nieważności. Nie powinien z tym zwlekać, gdyż przepisy określają terminy, po przekroczeniu których wystąpienie z powództwem nie będzie już możliwe.
Reklama
Koniec czerwca jest okresem wzmożonych prac korporacyjnych związanych z zamknięciem roku obrotowego spółek. Do 30 czerwca danego roku przedsiębiorcy działający m.in. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są bowiem zobowiązani do formalnego zamknięcia poprzedniego roku obrotowego spółki poprzez podjęcie stosownych uchwał. Czynność ta jest przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Co na zgromadzeniu

Zakresem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęte są następujące kwestie:
● rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
● powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli (zgodnie z art. 191 par. 2 k.s.h.) sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,
● udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Kwestie objęte zwyczajnym zgromadzeniem wspólników i uchwały w jego toku podjęte mają kluczowe dla spółki znaczenie. Gdyby w toku obrad wspólnicy nie podjęli wszystkich koniecznych uchwał – jak się wskazuje w doktrynie – konieczne byłoby zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia w celu uzupełnienia braku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
W pełnej wersji artykułu:
- Kto jest upoważniony do zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
- Jakie są kodeksowe zasady zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
- Jak wygląda głosowanie uchwał
- Kiedy można wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały
- Kto może wnieść powództwa
- Jak wygląda wzór pozwu