Udostępnienie na stronie internetowej spółki planu połączenia lub podziału będzie zwalniać przedsiębiorcę z dotychczasowego obowiązku ich ogłaszania.
Zwolnienie z obowiązku udostępniania dokumentów dotyczących połączenia lub podziału spółki to jedna ze zmian, jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Na trwającej sesji Sejmu odbyło się jego pierwsze czytanie.

Zwolnienie z obowiązku

Projektodawcy proponują dalszą liberalizację obowiązków związanych z procedurami łączenia i podziału spółek. Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorcy od obowiązku ogłoszenia planu połączenia spółek kapitałowych. Taka możliwość będzie jednak istniała wyłącznie w razie jego publikacji na stronie internetowej spółki, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim od dnia, w jakim plan byłby ogłoszony na zasadach ogólnych do końca zgromadzenia uchwalającego połączenie spółek. Według proponowanych przepisów zniesiony zostanie również obowiązek udostępnienia wspólnikom w lokalu spółki dokumentów dotyczących podziału, jeżeli będą one dostępne na stronie internetowej w dotychczas przewidzianych terminach. Postanowienia projektu wprowadzają również zwolnienie z wymogu sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jeżeli wszyscy posiadacze tytułów uczestnictwa w spółce wyrażą na to zgodę.

Droga elektroniczna

Jak wskazano w uzasadnieniu, taki skutek nie będzie jednak mógł być osiągnięty w inny sposób, przykładowo poprzez akceptację odstąpienia od badania planu połączenia.
Analogiczne regulacje mają zostać wprowadzone w przypadku podziału spółek. Plan podziału nie będzie musiał być publikowany, jeżeli zostanie umieszczony na stronie internetowej spółki w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w okresie zaczynającym się od dnia poprzedzającego co najmniej o sześć tygodni dzień rozpoczęcia zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, aż do jego zakończenia. W lokalu spółki nie będą także musiały być wykładane dokumenty związane z podziałem, o ile zostaną udostępnione w sieci. Projekt umożliwia ponadto dokonanie podziału bez powzięcia uchwały przez spółkę dzieloną. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy dotychczasowy przedsiębiorca zostanie przejęty przez spółki, które łącznie posiadają wszystkie udziały albo akcje spółki dzielonej.

Ochrona wierzycieli

Projektowane przepisy mają także pozwalać na przekazywanie kopii dokumentów podziałowych drogą elektroniczną. Takie prawo będzie przysługiwać wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji.
Projekt zawiera także propozycję wzmocnienia sytuacji wierzycieli łączących się spółek. Zgodnie z proponowanymi przepisami, będą oni mogli żądać przed sądem udzielenia stosownego zabezpieczenia przysługujących im roszczeń, jeżeli nie zostanie ono ustanowione przez łączącą się spółkę. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia