Władysław M. prowadzi od niedawna małą firmę i zatrudnia w niej trzech pracowników. Czy jako mikroprzedsiębiorca będzie miał dodatkowe uprawnienia podczas kontroli w firmie.

Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli prowadzonej przez tę samą inspekcję w jednym roku kalendarzowym jest ograniczony i może trwać tylko liczbę dni wskazaną w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

– Liczba tych dni zależy od wielkości kontrolowanej firmy. W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców kontrole trwają najkrócej, bo tylko 12 dni roboczych.

Natomiast przepisy nie przewidują, ile mogą trwać wszystkie kontrole prowadzone przez różne inspekcje w tej samej firmie – wyjaśnia radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Jednakże ustawa dopuszcza przypadki, w których ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się. Na przykład wówczas, gdy przeprowadzenie jej jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bądź zabezpieczenia dowodów świadczących o tym, że zostało popełnione. Bez ograniczeń czasowych prowadzona jest też kontrola na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów albo gdy przeprowadzenie jej zostało uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Do tych wyjątków zaliczane są też m.in. kontrole dotyczące zasadności dokonania zwrotu VAT jeszcze zanim zostaną wypłacone pieniądze, lub zwrotu VAT na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W pewnych przypadkach jest dopuszczalne przedłużenie czasu kontroli, np. wówczas, gdy wystąpią przyczyny niezależne od inspektorów. Muszą oni wówczas to przedłużenie uzasadnić na piśmie, doręczyć je przedsiębiorcy i wpisać do książki kontroli. Należy to zrobić przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.

Prowadzona już kontrola w firmie może zostać przerwana. Najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy inspektorzy chcą uzyskać niezbędny czas do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej.

Inspektorzy powinni wówczas uzasadnić czas trwania przerwy i wpisać tę informację do książki kontroli przedsiębiorcy.

W czasie przerwy inna inspekcja może skontrolować firmę. Gdy podczas tej przerwy przedsiębiorca miał możliwość wykonywania działalności gospodarczej oraz nieograniczony dostęp do prowadzonej dokumentacji i rzeczy, to wówczas tego okresu nie wlicza się do czasu trwania kontroli (z wyjątkiem próbki zabezpieczonej w celu kontroli).

Ważne!

Przeprowadzenie tzw. powtórnej kontroli trwającej do 7 dni nie jest wliczane do maksymalnego czasu, którego nie mogą przekroczyć inspektorzy kontrolujący określoną firmę. Powtórna kontrola jest dopuszczalna, gdy wyniki poprzedniej wykazały rażące naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę

Podstawa prawna

Art. 83 – 83a ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).