Zgodnie z nimi procedurami kryzysowymi zostaną objęte takie elementy, jak informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności, wymiana i analizowanie informacji pochodzących z systemów monitorowania zagrożeń, przygotowanie warunków do ewakuacji ludności. To oznacza, że zarządzanie kryzysowe obejmie nie tylko same działania w trakcie np. powodzi, suszy czy zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Zgodnie z założeniami istotnym elementem zarządzania kryzysowego będą też ćwiczenia na wypadek takich zdarzeń. Mają one, w oparciu o scenariusz nieznany uczestnikom, zweryfikować i usprawnić procedury działania czy informowania w takich sytuacjach. Takie ćwiczenia będą organizować gminy i powiaty. Raz w roku ćwiczenia zostaną przeprowadzone także na poziomie wojewódzkim.