Szpitale wykupią ubezpieczenie OC od błędów medycznych.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie regulacje wprowadzające obowiązkowe ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach. Ponadto na podmioty lecznicze nałożony zostanie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej szkody będące następstwem udzielania np. świadczeń zdrowotnych. Takie zmiany wprowadzi ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przepisy te dają pacjentowi możliwość dochodzenia odszkodowania bez konieczności występowania na drogę sądową.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie będzie wypłacane pacjentowi, jeżeli dojdzie do zakażenia biologicznego, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci. Należy oczywiście zaznaczyć, iż świadczenie ubezpieczeniowe będzie wypłacane, o ile zdarzenia medyczne zostały wykonane w sposób niezgodny z aktualną wiedzą medyczną.
Najpierw pacjent lub jego spadkobiercy muszą złożyć wniosek o ustalenie błędu medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych. Podstawą otrzymania świadczenia jest uznanie, że nastąpił błąd. Ustalenie wysokości odszkodowania ustali zakład ubezpieczeń, który zawarł odpowiednią umowę ze szpitalem.