Czy spółka z o.o. będąca w fazie organizacji, czyli w okresie od zawarcia umowy aż do rejestracji w KRS, może działać w obrocie gospodarczym?
Tak. Oznacza to, że spółka z o.o. w organizacji, mimo że nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, jak również pozywać i być pozywana.
Spółka z o.o. w organizacji co do zasady jest reprezentowana przez członków zarządu. Powołanie członków zarządu nie musi jednak nastąpić jednocześnie z podpisaniem aktu notarialnego obejmującego umowę spółki. Zarząd może zostać ustanowiony później, czyli w okresie między zawarciem umowy spółki a zgłoszeniem jej do KRS. Jeżeli przy podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego umowy spółki nie doszło do ustanowienia zarządu, wspólnicy na podstawie jednomyślnej uchwały mogą powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował spółkę. W uchwale wspólnicy powinni określić szczegółowo zakres umocowania pełnomocnika.
W sposób szczególny reprezentowana jest taka spółka z o.o. w organizacji, w której wszystkie udziały posiada tylko jedna osoba. W takiej spółce jednoosobowej w fazie organizacji jedyny wspólnik nie ma bowiem prawa jej reprezentowania. Zakaz ten uniemożliwia m.in. powołanie jedynego wspólnika do zarządu spółki jednoosobowej. Może on co najwyżej zgłosić taką spółkę do sądu rejestrowego.
Za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu, czyli zarówno pełnomocnik powołany przez wspólników, jak i członkowie jej zarządu. Odpowiedzialność osób, które działały w imieniu spółki w organizacji, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. Osoby, które działały w imieniu spółki w organizacji, powinny więc zadbać, aby zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, w której zatwierdzi czynności podejmowane przez takie osoby do chwili wpisania spółki do KRS. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, wspominane osoby nadal będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności wobec spółki.