Teksty do pierwszego - specjalnego numeru przygotowane zostały przez pracowników i współpracowników Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym przez współautorów koncepcji informatyzacji polskiego sądownictwa.

Autorzy publikacji wskazują na potrzebę rozwoju nowych technologii i informatyzację społeczeństwa, jako działań mających na celu dostosowanie funkcjonowania sądownictwa powszechnego do nowych możliwości, jakie stwarza informatyzacja sądów. Chodzi tu przede wszystkim o wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych wspierających pracę sądów oraz ułatwiających obywatelom dostęp do sądu.

To w ostatnich kilkunastu miesiącach do polskiego systemu prawnego wprowadzono, oparte na zupełnie nowych rozwiązaniach współczesnej technologii informatycznej, elektroniczne postępowanie upominawcze oraz elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych. Od niedawna obowiązują również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiające nagrywanie posiedzeń, a tym samym zastąpienie tradycyjnego protokołu jego elektronicznym odpowiednikiem uzupełnionym skróconą wersją pisemną. W niedalekiej przyszłości możliwym stanie się również prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych w oparciu o elektroniczne systemy wymiany informacji.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii do sądów ma za zadanie usprawnić proces postępowania a w konsekwencji skrócić czas rozpatrywania spraw.

Pierwszy specjalny numer kwartalnika, jest jednym z trzech planowanych do wydania numerów specjalnych, które ukażą się w 2011 roku.

Redakcja zaprasza na stronę internetową, gdzie można przeczytać artykuły w wersji elektronicznej oraz znaleźć wszystkie poprzednie numery kwartalnika - www.nawokandzie.ms.gov.pl.

Opracowanie merytoryczne oraz druk kwartalnika "Na wokandzie" jest jednym z zadań projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" (Priorytet V PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu to:

- opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze,

- spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dla młodzieży szkół średnich i studentów,

- rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,

- upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i sądy polubowne),

- modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.