Czy dostarczanie paliw gazowych lub energii może się odbywać na podstawie jednej umowy?
Tak. Wynika to z przepisów ustawy – Prawo energetyczne, uprawniających odbiorców paliw gazowych lub energii do zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym tzw. umowy kompleksowej. Ma to ułatwić funkcjonowanie rynku po wprowadzeniu rozdziału działalności obrotowej od przesyłania i dystrybucji. Rozdział ten wynika z wymogów prawa unijnego, a jego skutkiem było powstanie odrębnych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem, dystrybucją oraz przesyłaniem paliw gazowych i energii. Dla odbiorców mogłoby to oznaczać konieczność podpisania kilku umów z każdym z tych podmiotów (umowy sprzedaży, dystrybucyjnej, przesyłowej), co utrudniałoby prowadzenie rozliczeń. Nie trzeba tego robić dzięki umowie kompleksowej. Jak wynika z art. 5 ust. 3 prawa energetycznego, jest to jedna umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Umowa kompleksowa dotycząca dostarczania paliw gazowych może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie usług magazynowania, a w przypadku ciepła, jeżeli jest ono kupowane od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna także określać warunki stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych przedsiębiorstwach. Umowa kompleksowa zawierana jest przez odbiorcę ze sprzedawcą paliw gazowych lub energii. Zobowiązuje się on wobec odbiorcy do sprzedaży paliw gazowych lub energii oraz do zapewnienia świadczenia usług dystrybucji lub przesyłania przez odrębne przedsiębiorstwa. Odmiana umowy kompleksowej uregulowana jest w art. 5 ust. 4 prawa energetycznego, który przewiduje możliwość zawarcia w jednej umowie postanowień umowy sprzedaży, umowy dystrybucyjnej lub przesyłowej, lub umowy magazynowania paliw gazowych. Zatem w przypadku tej umowy sprzedawca zawiera z odbiorcą umowę sprzedaży, a jako przedstawiciel odbiorcy zawiera również w tym samym dokumencie w imieniu i na rzecz odbiorcy umowę dystrybucyjną lub przesyłową z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym lub przesyłowym.