Dr Gerard Bieniek - Sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku, cywilista.

Biografia:

Studia prawnicze ukończył w 1964 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu w 1966 r. rozpoczął pracę jako asesor w Sądzie Powiatowym w Opolu i następnie w Raciborzu. W roku 1968 został sędzią Sądu Powiatowego, a w latach 1970-73 pełnił obowiązki prezesa Sądu Powiatowego w Koźlu. W roku 1973 został powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Opolu i pełnił obowiązki sędziego-wizytatora do spraw cywilnych. Doktoryzował się w roku 1974. W 1974 r. został delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmował kolejno stanowiska: wizytatora, naczelnika wydziału i wicedyrektora Departamentu Spraw Cywilnych. W 1985 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i orzekał w Izbie Cywilnej i Administracyjnej, a następnie w Izbie Cywilnej. Z dniem 30 września 2010 r. przeszedł w stan spoczynku. Odznaczony w roku 1984 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uzasadnienie:

Sędzia Gerard Bieniek swoją działalnością orzeczniczą oraz pisarską wywarł pozytywny wpływ na orzecznictwo polskich sądów.

- Sędzia niewątpliwie bardzo wybitny. Zawsze należał do grona nielicznych sędziów nadających ton orzecznictwu Izby Cywilnej SN. Cechuje go żelazna logika w uzasadnieniach i odwaga w podejmowaniu decyzji, nieraz kontrowersyjnych. Niezależnie od tego, że jest znakomitym sędzią, jest też autorem bardzo dobrych komentarze, przez co także wywiera pozytywne piętno na orzecznictwie sądowym – mówi Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

Sędzia Bieniek jest autorem licznych opracowań i monografii z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności dotyczących: gospodarki i obrotu nieruchomościami, urządzeń przesyłowych, własności lokali, użytkowania wieczystego, spółek cywilnych i handlowych, odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, a także z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy.