Zaskarżenie uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który ją wydał.
Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że wójt gminy S. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i w związku z tym odebrał mu prawo startowania w wyborach samorządowych przez 3 lata. W związku z uprawomocnieniem się wyroku rada gminy S. stwierdziła następnie wygaśnięcie mandatu szefa gminy.
Były wójt zaskarżył uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten jednak odrzucił pismo. Powodem było to, że skarga została wniesiona po terminie 7 dni określonym w art. 27 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Uchwała została skarżącemu doręczona 11 stycznia 2011 r., natomiast skarga została wniesiona bezpośrednio do WSA w Olsztynie 19 stycznia 2011 r. (a powinna dzień wcześniej).
Usunięty ze stanowiska wójta wniósł skargę kasacyjną. Jego zdaniem z przepisów nie wynika, że skargę na uchwałę wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego. Ponadto uchwałę doręczono mu bez pouczenia, że skargę należy wnieść za pośrednictwem organu.
NSA podkreślił, że skarga do sądu administracyjnego jest wniesiona na czas, jeżeli w ustawowo określonym terminie zostanie wniesiona do organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.
Z przepisu art. 27 ust.1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta wynika, że od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Tak więc przepis ten określa termin do wniesienia skargi, a nie to, czy skarga jest wnoszona bezpośrednio do sądu, czy za pośrednictwem organu. Określenie krótkiego terminu do wniesienia skargi, a także terminu jej rozpatrzenia przez sąd administracyjny nie oznacza, że tym samym zmieniono tryb wnoszenia skargi.
Przepisy niektórych ustaw wprowadzają jednak wyjątki, które nakazują wnoszenie skarg bezpośrednio do sądu administracyjnego. Jest nim np. ustawa z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, która przewiduje, że skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się w takim trybie w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowo można tu wskazać ustawę z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Oznacza to, że skarga może zostać wniesiona bezpośrednio do sądu administracyjnego, a nie za pośrednictwem odpowiedniego organu, jeżeli takie wyjątki zostały wprost przewidziane w przepisach szczególnych.
Ważne!
Określenie krótkiego terminu do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy nie oznacza, że można ją wnieść od razu do sądu
Podstawa
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK.