Samorządowe przepisy ustrojowe przekazują do kompetencji wójta kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Obowiązkiem szefa gminy jest również gospodarka mieniem komunalnym. W zakresie tych kompetencji mieści się przede wszystkim prawo wójta do przyjmowania świadczeń przysługujących gminie od innych podmiotów, w tym od osób fizycznych, obejmujących również zobowiązania cywilnoprawne (np. z tytułu umowy o dzieło). W konsekwencji to wójt jest odpowiedzialny za zawarcie i rozwiązanie umowy na obsługę prawną z konkretną kancelarią prowadzącą obsługę gminy. Potwierdził to w jednym z ostatnich orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 454/10). W orzeczeniu tym sędziowie zakwestionowali uchwałę rady gminy zobowiązującą wójta to rozwiązania umowy na obsługę prawną urzędu, w tym organu stanowiącego. Radni nie byli zadowoleni z usług świadczonych przez radcę prawnego. W uzasadnieniu uchwały wskazywali, że gminny prawnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Argumenty te nie przekonały WSA. W uzasadnieniu swojego stanowiska sąd stanął na stanowisku, że organ stanowiący nie może wkraczać w kompetencje ustawowo zastrzeżone dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta).