Czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można zarejestrować przez internet?
W ramach procesu informatyzacji postępowania sądowego zaproponowano – na wzór regulacji zachodnioeuropejskich – elektroniczną drogę tworzenia i rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewiduje się wprowadzenie możliwości utworzenia spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki, który będzie udostępniony w systemie teleinformatycznym. W ten sam sposób wypełniona ma zostać również lista wspólników. W przypadku wejścia w życie nowelizacji do zawarcia umowy spółki dojdzie z momentem wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do zawarcia umowy i opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Rejestracja spółki ma następować w terminie jednego dnia od dnia złożenia wniosku.
W przypadku spółek rejestrowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego wyłączona byłaby możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego mogłoby nastąpić już po rejestracji, w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru. Również w terminie siedmiu dni zarząd spółki musiałby złożyć do rejestru wzory podpisów członków zarządu oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione.
W przypadku spółki rejestrowanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie obowiązywałaby zasada tzw. jednego okienka. Spółka taka już po uzyskaniu wpisu do rejestru musiałaby wystąpić do właściwych organów administracji o wydanie decyzji o nadaniu numerów NIP, REGON oraz rejestrację jako płatnika składek. Formalności te, wbrew intencji prawodawcy, mogą stanowić dodatkową uciążliwość dla przedsiębiorców.
Z drugiej jednak strony, mając na uwadze dotychczasowe funkcjonowanie tzw. jednego okienka, w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS niewątpliwie może to przyczynić się do usprawnienia procesu tworzenia spółek.