Wydawcą prasy może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Organy, o których mowa, mogą realizować uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych wydawnictw, działających jako nakładca.

Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia działalności polegającej na wydawaniu prasy jako jednego z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nie oznacza to jednak, że wydawanie prasy lokalnej nie mieści się w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Wydawanie lokalnych gazet przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Dodatkowo kształtuje tożsamość wspólnoty samorządowej, ułatwia integrację i wymianę informacji między mieszkańcami a władzą. Własną gazetkę wydaje prawie każda gmina w Polsce.

Definicja prasy

Prasa to publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Są to w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Z kolei czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku.

Konieczna uchwała

Aby możliwe było wydawanie gazety przez samorząd, w pierwszej kolejności np. rada gminy musi wydać specjalną uchwałę o utworzeniu i wydaniu gazety samorządowej. Następnie należy zarejestrować tytuł prasowy we właściwym sądzie okręgowym.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym decyzja o utworzeniu i wydawaniu gazety samorządowej musi być wyrażona w formie uchwały rady gminy. Dodatkowo decyzja o wydawaniu gazety musi być poparta koniecznością wykonywania konkretnych zadań publicznych. Przykładowo mogą być to zadania publiczne związane z kulturą, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej czy promocji gminy.

Zgodnie z wymaganiami prawa prasowego uchwała o powstaniu lokalnej gazety powinna zawierać takie elementy, jak:

● tytuł gazety i jej wydawca (gmina),

● siedziba redakcji (może być w urzędzie gminy),

● sposób dystrybucji i nakład (w praktyce wystarczy ogólne sformułowanie o tym, że nakład będzie pozostawał w proporcji do przyznanych na ten cel środków),

● częstotliwość ukazywania się,

● wskazanie sposobu powołania redaktora naczelnego (redaktora może zatrudniać wójt),

● wskazanie osoby wykonującej powziętą uchwałę, w tym dokonującej zgłoszenia tytułu do rejestru prasowego (powinien to być wójt).