Przy pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu organ rejestrujący m.in. unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny.
Czytelniczka w jednym z urzędów odpowiada za rejestrację samochodów.
– Czy będzie trzeba unieważniać dowody rejestracyjne pojazdów powierzonych przez zagraniczne osoby – pyta pani Anna z województwa lubuskiego.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury, w przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Polski pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, organ rejestrujący m.in. unieważni zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą.
Ponadto wspomniany organ zamieści na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, nr rejestracyjny, data...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji.
Należy również wykonać kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane, po czym wyciąg albo odpis trzeba zwrócić właścicielowi pojazdu.
Oprócz tego organ rejestrujący zamieści w bazie danych informacje o właścicielu pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, a także informacje o podmiocie, któremu powierzono pojazd oraz termin powierzenia pojazdu.
Zmiany w rozporządzeniu wejdą w życie 21 marca 2011 r.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 36, poz. 182).