Wczoraj prezydent podpisał uchwaloną na początku lutego nowelizację kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. Nowe przepisy rozszerzają zakres sądowej kontroli nad stosowaniem podsłuchów.

Policyjna kontrola

Sąd okręgowy będzie mógł zarządzić policyjną kontrolę operacyjną w celu zidentyfikowania sprawców przestępstw lub zebrania dowodów tylko wtedy, gdy stosowane do tej pory środki okażą się bezskuteczne albo nieprzydatne. Do tej pory wystarczyło, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo ich nieskuteczności. Wniosek o stosowanie kontroli będzie nadal składał komendant główny policji. Nowelizacja zmusi go jednak do przedstawienia go wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. Ma to umożliwić nie tylko formalną, ale też merytoryczną ocenę treści składanych wniosków.

Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania policyjnej kontroli operacyjnej będzie teraz dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oznacza to, że materiały nie będą mogły być wykorzystane w procesach toczących się przed sądami cywilnymi czy sądami pracy. Decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania zebranych materiałów podejmie prokurator okręgowy.

Dowody obciążające

W noweli rozwiązano również problem wykorzystania nagrań zawierających dowody obciążające osoby, które nie zostały wcześniej objęte sądową zgodą na podsłuchiwanie. Takie materiały będą mogły być wreszcie bez problemów wykorzystane w postępowaniu karnym. Zadecyduje o tym sąd, który wcześniej zarządził kontrolę operacyjną. Wniosek o zgodę na wykorzystanie dodatkowych dowodów będzie składał prokurator. Będzie miał na to maksymalnie miesiąc liczony od dnia otrzymania przez niego materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Sąd będzie miał następnie 14 dni na ustosunkowanie się do żądania prokuratora.

60 – 70 tys. billingów jest udostępnianych co roku organom ścigania

Na czym polega policyjna kontrola operacyjna

● kontrolowanie treści korespondencji

● sprawdzanie zawartości przesyłek

● podsłuchiwanie rozmów telefonicznych

● kontrolowanie informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych

Podstawa prawna

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw