Zgodnie z nowelizacją, nad którą w środę debatował Senat, prokurator generalny będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi coroczną, jawną informację o liczbie wnioskowanych i zastosowanych technik operacyjnych. Informacja ta będzie także zawierać dane o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami. Zaostrzeniu mają ulec kryteria pozwalające na wydanie zgody na stosowanie podsłuchów.

W nowelizacji zobowiązano też organy ścigania do powiadomienia prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa. Tej części dotyczą poprawki zgłoszone przez senatora Piotra Andrzejewskiego (PiS). Chce on m.in., by zapisy podsłuchów nie mogły być zniszczone przez pół roku i żeby przez ten czas można było je włączyć do postępowania przygotowawczego.

Z kolei Tadeusz Gruszka (PiS) zaproponował poprawki, zgodnie z którymi służby, jeśli na podstawie kontroli operacyjnej nie uzyskają dowodów przestępstwa, po zakończeniu stosowania podsłuchu informowałyby o tym podsłuchiwaną osobę, wskazując m.in. cel, czas i wyniki przeprowadzonej kontroli operacyjnej.

Informacja prokuratora generalnego o liczbie podsłuchów ma być przedstawiana do końca czerwca

Jeszcze przed debatą senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowały do ustawy m.in. poprawkę doprecyzowującą, że informacja prokuratora generalnego o liczbie podsłuchów ma być przedstawiana co roku do końca czerwca. Natomiast sprawozdanie za rok 2010 - zgodnie z poprawkami komisyjnymi - miałoby być przedstawione do końca 2011 r. Komisja zaproponowała też wydłużenie vacatio legis, czyli czasu, w jakim ustawa wchodzi w życie, z 30 do 90 dni. Łącznie komisje zgłosiły 34 poprawki, większość jednak o charakterze legislacyjnym, językowym i doprecyzowującym.

Nowelizacja przewiduje zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne. Chodzi na przykład o postępowania przed sądami cywilnymi czy sądami pracy.