Senatorowie PiS zaproponowali w środę poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która dotyczy stosowania przez służby kontroli operacyjnej. Ustawa ma doprowadzić do zwiększenia kontroli nad podsłuchami.

Zgodnie z nowelizacją, nad którą w środę debatował Senat, prokurator generalny będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi coroczną, jawną informację o liczbie wnioskowanych i zastosowanych technik operacyjnych. Informacja ta będzie także zawierać dane o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami. Zaostrzeniu mają ulec kryteria pozwalające na wydanie zgody na stosowanie podsłuchów.

W nowelizacji zobowiązano też organy ścigania do powiadomienia prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa. Tej części dotyczą poprawki zgłoszone przez senatora Piotra Andrzejewskiego (PiS). Chce on m.in., by zapisy podsłuchów nie mogły być zniszczone przez pół roku i żeby przez ten czas można było je włączyć do postępowania przygotowawczego.

Z kolei Tadeusz Gruszka (PiS) zaproponował poprawki, zgodnie z którymi służby, jeśli na podstawie kontroli operacyjnej nie uzyskają dowodów przestępstwa, po zakończeniu stosowania podsłuchu informowałyby o tym podsłuchiwaną osobę, wskazując m.in. cel, czas i wyniki przeprowadzonej kontroli operacyjnej.

Informacja prokuratora generalnego o liczbie podsłuchów ma być przedstawiana do końca czerwca

Jeszcze przed debatą senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowały do ustawy m.in. poprawkę doprecyzowującą, że informacja prokuratora generalnego o liczbie podsłuchów ma być przedstawiana co roku do końca czerwca. Natomiast sprawozdanie za rok 2010 - zgodnie z poprawkami komisyjnymi - miałoby być przedstawione do końca 2011 r. Komisja zaproponowała też wydłużenie vacatio legis, czyli czasu, w jakim ustawa wchodzi w życie, z 30 do 90 dni. Łącznie komisje zgłosiły 34 poprawki, większość jednak o charakterze legislacyjnym, językowym i doprecyzowującym.

Nowelizacja przewiduje zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne. Chodzi na przykład o postępowania przed sądami cywilnymi czy sądami pracy.Wprowadzony zostanie też obowiązek dołączenia do wniosku o zgodę materiałów operacyjnych uzasadniających ten wniosek. Obecnie składany jest tylko wniosek bez materiałów uzasadniających. Zmiana, w ocenie jej autorów, ma zapewnić możliwość nie tylko formalnej, ale i merytorycznej oceny wnioskowanych czynności operacyjnych.

Materiały z podsłuchów, które w ocenie służb są istotne dla bezpieczeństwa państwa, będą mogły być przechowywane dopiero po zatwierdzeniu przez warszawski sąd okręgowy, na pisemny wniosek szefa służby, po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego. Uznano zatem konieczność sprawowania nadzoru przez organy zewnętrzne nad podejmowaniem decyzji o zachowaniu materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej.

W Sejmie trwają także prace nad innymi unormowaniami odnoszącymi się do tych kwestii - poselskim projektem określającym zasady stosowania przez służby czynności operacyjno-rozpoznawczych. W tym projekcie unormowana zostanie także kwestia kontroli billingów. Jak zapowiadano, prace nad tym projektem podkomisja powinna zakończyć w lutym.