Na postanowienie o za- stosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek odwołania będzie przysługiwać zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego. Takie zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Dzisiaj zostanie on poddany pod głosowanie Sejmu.

Orzeczenie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, które zostało wydane w wyniku zażalenia, będzie podlegać większej kontroli sądowej. Projektodawcy proponują, aby takie postanowienie mogło być zaskarżane do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.

Dotychczasowe przepisy procedury karnej przewidywały taką kontrolę tylko w kilku szczególnych przypadkach. Co do za- sady wykluczona jest bowiem możliwość zaskarżania orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek złożonego już wcześniej odwołania. Jedyne wyjątki dotyczą postanowień o przeprowadzeniu obserwacji w zakładzie leczniczym, o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz nałożeniu kary porządkowej. W tych przypadkach przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu pomimo wydania tych postanowień w toku postępowania odwoławczego.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania przepisów prawa zawartych w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. S 7/09). Został on wydany w ramach postępowania w sprawie SK 46/08, w której TK uznał, że przepisy umożliwiające sądom okręgowym dokonywanie zmiany zaskarżonych postanowień sądów rejonowych nieuwzględniających wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania są zgodne z konstytucją. Trybunał stwierdził, że każde orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu wiąże się z prawem oskarżonego do odwołania się od niego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.