Narażenie spółki na szkodę majątkową ma być ścigane na wniosek pokrzywdzonej, jej wspólnika lub niezaspokojonego wierzyciela, a nie jak dotychczas z urzędu. Takie zmiany zawiera projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw. Propozycje nowych regulacji zostały przygotowane przez Naczelną Radę Adwokacką. W piątek prezes NRA przedłożył projekt marszałkowi Sejmu.

– Dostrzegamy, że dzisiejsze przepisy poprzez swoje anachroniczne brzmienie faktycznie ograniczają swobodę działalności gospodarczej i narażają przedsiębiorców na niesprawiedliwe kary – wskazuje adwokat Andrzej Zwara, prezes NRA.

Potrzeba doprecyzowania

Projektodawcy proponują doprecyzowanie przepisu regulującego przestępstwo działania na szkodę spółki. W projekcie zostało ono określone jako nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez członków władz spółek i inne osoby. Uzasadnieniem takich zmian ma być to, że obecne sformułowanie przestępstwa w postaci działania na szkodę spółki jest zbyt ogólne. Z tego względu jest ono stosowane także w odniesieniu do ryzykownych działań, które nie mają szkodliwego charakteru. Według projektu karalne ma być tylko narażanie spółki na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej. Wyłączeniu miałyby zatem podlegać te naruszenia, których wartości nie da się ustalić.

Rozszerzenie katalogu

Zmianie miałaby podlegać także sankcja za wskazane przestępstwo. Dotychczasowe przepisy przewidują zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat oraz nałożeniem grzywny. Projektodawcy rezygnują z drugiej z nich, przewidując możliwość jej stosowania na podstawie przepisów ogólnych.

Projekt zakłada również rozszerzenie katalogu osób ponoszących odpowiedzialność za narażenie spółki na niebezpieczeństwo szkody. Mają nią być objęci wszyscy, którzy pełnią funkcję członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Odpowiedzialność będą ponosić także likwidatorzy oraz osoby faktycznie prowadzące sprawy spółki.

Projekt przewiduje wykreślenie z omawianego przepisu unormowania dotyczącego podżegania i pomocnictwa. Wskazane formy popełnienia przestępstwa będą karalne na podstawie ogólnych przepisów prawa karnego.

Projektodawcy planują także rozszerzenie zakresu ochrony na spółki osobowe. Obecne przepisy obejmują nią tylko spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowe.