Operatorzy pocztowi otrzymają budżetowe dotacje na wyrównanie utraconych przychodów za darmowe doręczanie przesyłek dla ociemniałych oraz przesyłek zawierających egzemplarze obowiązkowe wysyłane dla uprawnionych bibliotek.
Zgodnie z prawem pocztowym przesyłki dla ociemniałych są zwolnione z opłat pocztowych do wysokości najniższej opłaty, jaka przysługuje za doręczenie przesyłki tego rodzaju i tej samej masy (niebędącej przesyłką najszybszej kategorii), ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej. Z kolei ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych przewiduje zwolnienie dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania. Doręczanie tego typu przesyłek wiąże się ze stratami dla operatorów pocztowych. Dlatego za utracone przychody otrzymają oni państwowe dotacje.
Zgodnie z obowiązującym od nowego roku rozporządzeniem ministra finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych stawka dotacji wynosi 100 proc. podstawy obliczenia. Oznacza to, że nie może być ona wyższa niż opłata za usługę tego samego rodzaju i tej samej kategorii wagowej, ustalona w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego.
Operatorzy mają obowiązek rozliczania dotacji na dwóch odrębnych formularzach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia. Operatorzy pocztowi, który w ciągu roku zaprzestali działalności objętej dotowaniem, powinni powiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonać ostatecznego rozliczenia dotacji (przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 r.
PRZYKŁAD
Ile wyniesie dotacja do darmowej przesyłki o wadze do 1 kg
Państwowa dotacja do przesyłek nie może być wyższa niż opłata za usługę tego samego rodzaju i tej samej kategorii wagowej, ustalona w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych. Jeśli więc operator dostarczył darmową paczkę pocztową ekonomiczna (gabaryt A) o masie do 1 kg, państwo zwróci mu 9,50 zł.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U. nr 188, poz. 1262).