Spółki przewozowe utworzone przez PKP SA będą mogły ogłosić upadłość, jeśli staną się niewypłacalne. Obecnie nie jest to możliwe w stosunku do instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy.
PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne sp. z o.o. i PKP Cargo SA będą mogły ogłosić upadłość. Dotychczas było to niemożliwe w stosunku do spółek wykonujących kolejowe przewozy osób lub rzeczy, utworzonych na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Takie rozwiązanie zostało jednak uznane przez Komisję Europejską za niezgodne z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i naruszające zasady konkurencji na wspólnym rynku. Dlatego rząd opracował zmiany przepisów w tym zakresie.

Przyczyny zmian

Wczoraj w Sejmie sprawozdanie do projektu noweli przedstawiły wspólnie komisja infrastruktury i Skarbu Państwa.
Projekt przewiduje m.in. zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Zgodnie z nimi w przypadku ogłoszenia upadłości przewoźnika kolejowego w celu zachowania ciągłości świadczenia usług publicznych zarządca lub syndyk nadal będzie mógł prowadzić działalność polegającą na wykonywaniu przewozów w zakresie usług publicznych. Będzie to możliwe nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Obecnie działalność polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy podlega bowiem licencjonowaniu, a zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym syndyk lub zarządca prowadzący przed- siębiorstwo upadłego nie może prowadzić działalności wymagającej koncesji albo zezwolenia. Dlatego zmiany są konieczne.

Obowiązek powiadomienia

Nowela zakłada również, że o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przewoźnik będzie musiał niezwłocznie powiadomić zarówno prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jak i organu, z którym zawarł umowę na świadczenie usług publicznych. Takie rozwiązanie pozwoli tym organom na analizę sytuacji przewoźnika i właściwe przygotowanie się do ogłoszenia przez niego upadłości.
Jeśli Sejm uchwali dzisiaj nowe przepisy, zaczną one obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Tak długie vacatio legis jest konieczne ze względu na trudną sytuację na rynku kolejowych przewozów osób. W przypadku ewentualnej upadłości jednej ze spółek wykonującej takie przewozy ich realizacja mogłaby się okazać niemożliwa, co uderzyłoby bezpośrednio w pasażerów. Spółki, których dotyczy projekt ustawy, mają ponad 62 proc. udziału w rynku przewozów kolejowych według liczby pasażerów, a ponad 85 proc. według pracy przewozowej.