Pełnomocnik i zespół

Realizowane dotąd przez samorządy programy rewitalizacji wykorzystywały procedury sprawdzone w innych krajach UE lub wynikające z przepisów wspólnotowych. Unijne procedury opracowania programów rewitalizacji są jedynie zalecaną, a nie obowiązującą w naszym kraju formą postępowania. Na ogół przewidują one powołanie w gminie pełnomocnika i zespołu ds. rewitalizacji. Powołanie pełnomocnika ds. rewitalizacji to zadanie wójta bądź burmistrza. Do zadań takiego urzędnika należy koordynowanie pracy zespołu zadaniowego przygotowującego program. Pełnomocnik odpowiada też za wyznaczenie w gminie obszarów problemowych. Do zespołu zadaniowego powinni zostać powołani nie tylko merytoryczni pracownicy samorządowi, ale także eksperci, przedstawiciele środowisk społecznych i organizacji pozarządowych z terenu gminy. W gminach borykających się ze szczególnie trudnymi do rozwiązania problemami rewitalizacji (np. tereny pogórnicze) wójt czy burmistrz mogą wnioskować do rady gminy o powołanie specjalnej komisji ds. rewitalizacji, w skład której oprócz wyznaczonych przez radę radnych powinni wejść przedstawiciele firm kluczowych dla rozwoju gminy.

6 kroków

Rewitalizacja terenu

1 Wizja

Należy stworzyć wizję projektu i programu rewitalizacji.

2 Konsultacje

Posiadane zarysy, cele i zadania projektu programu rewitalizacji należy przedyskutować z mieszkańcami, w szczególności z przedstawicielami: biznesu, organizacjami społecznymi, liderami lokalnymi.

3 Prawo lokalne

Przed stworzeniem programu rewitalizacji rada gminy, jeżeli jeszcze nie posiada, to powinna uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub co najmniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4 Uchwała

Rada gminy, posiadając miejscowy plan zagospodarowania, może uchwalić program rewitalizacji.

5 Zezwolenia i pozwolenia

Jeszcze przed realizacją programu rewitalizacji należy zdobyć wszystkie pozwolenia wynikające z prawa budowlanego oraz zezwolenia dotyczące remontów i modernizacji nieruchomości zabytkowych.

6 Finansowanie

Środki finansowe oprócz budżetowych gmina powinna już teraz zacząć szukać w unijnych programach pomocowych na lata 2007 – 2013.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493).