Wsparcie finansowe działań policji

Ustawodawca stworzył dość szerokie możliwości udzielania wsparcia finansowego dla działań policji ze strony jednostek samorządu. Mogą one uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakupu niezbędnych do ich potrzeb towarów i usług. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną przez komendanta głównego policji. Zwiększenie stanu osobowego w gminnych posterunkach, gdy władze samorządowe zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów policji przez okres co najmniej pięć lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez komendanta głównego policji.

Organy stanowiące jednostek samorządu mogą przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający wymiar normatywny, oraz nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Środki finansowe zasilają Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym składającym się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół policji. Środki pozyskane na mocy porozumienia zawartego z jednostką samorządu przez komendantów wojewódzkich lub komendanta sStołecznego policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji są przychodami wojewódzkich funduszy.

Podstawy prawne działania samorządów

Gmina w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej działa w formach ustalonych przez ustawę, takich jak:

● możliwość rozstrzygania spraw z zakresu porządku publicznego w drodze referendum gminnego (art. 11 ust. 1 u.s.g.),

● ustalanie przez radę gminy kierunków działania wójta służących utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g.),

● opracowanie przez wójta planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego (art. 31a u.s.g.),

● działania podejmowane przez wójta w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej (art. 31b ust. 2 u.s.g.),

● zarządzanie przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia (art. 31b ust. 1),

● preliminowanie w budżecie gminy kosztów na działalność porządkową (art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g.),

● podejmowanie decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa, którego działalność będzie mieć znaczenie dla spraw utrzymania porządku publicznego w gminie (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h u.s.g.),

● wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych przez organ wykonawczy gminy, co może dotyczyć również spraw mających na celu utrzymanie lub ochronę porządku publicznego (art. 39 u.s.g.),

● uchwalanie przez radę przepisów prawnych mających znaczenie dla wprowadzania i utrzymania stanu porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g.),

● powołanie związku komunalnego, zawarcie porozumienia międzygminnego lub stowarzyszenia gmin, jeżeli przez to sprawy porządku publicznego lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej miałyby być lepiej prowadzone lub zabezpieczane (art. 64, art. 74, art. 84 u.s.g.),

● wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 u.s.g.).

Zadania straży gminnej

Do zadań straży gminnych należą w szczególności sprawy związane z:

● ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych,

● czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

● współdziałaniem z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocą w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

● zabezpieczaniem miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustaleniem – w miarę możliwości – świadków zdarzenia,

● ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

● współdziałaniem z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

● doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

● informowaniem społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowaniem i uczestnictwem w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

● konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.).