Likwidację Rady Polityki Pieniężnej oraz wprowadzenie nowego rozdziału 10a, zatytułowanego Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – takie zmiany przewiduje prezydencki projekt nowelizacji konstytucji. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

Zgodnie z projektem zmianie mają ulec regulacje dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Nadal będzie on centralnym bankiem państwa, ale w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Oznacza to, że NBP będzie zapewniał stabilność cen oraz realizował zadania i wykonywał kompetencje określone w ustawie oraz traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

Kontrola NBP

Jego działalność ma być kontrolowana z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności przez Najwyższą Izbę Kontroli. Będzie ona dotyczyć jednak wyłącznie tych kompetencji, które nie są określone w traktatach unijnych. Z dniem wejścia w życie tych przepisów likwidacji uległaby Rada Polityki Pieniężnej. Będzie to uwarunkowane przyjęciem waluty euro jako środka pieniężnego w Polsce.

Członkostwo w Unii

Projekt zakłada ponadto uregulowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Proponuje się wprowadzenie możliwości przekazania UE kompetencji organów państwowych w niektórych sprawach. Wymagałoby to jednak wcześniejszej zgody wyrażonej w ramach ustawy lub referendum ogólnokrajowego. Uchwałę w sprawie trybu jej udzielenia podejmowałby Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Według projektu obywatel UE niebędący Polakiem miałby prawo wybierania i wybieralności w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. Warunkiem będzie jednak zamieszkiwanie przez taką osobę nas terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektodawcy określili także kompetencje władz polskich w sprawach dotyczących UE. Rada Ministrów miałaby zatem prowadzić politykę Polski, natomiast Sejm i Senat wykonywać zadania powierzone w traktatach parlamentom narodowym. Wyraźnie wskazano, że prezydent ma współdziałać w tych kwestiach z Radą Ministrów i jej prezesem.