Sezon zimowy jest dla wielu firm najtrudniejszym okresem w ciągu roku. Zawiesić swoją działalność mogą jednak tylko ci przedsiębiorcy, którzy w swoich przedsiębiorstwach nie zatrudniają pracowników.

Wpis do KRS

– Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zawiesić swoją działalność gospodarczą na określony czas – od miesiąca do maksymalnie 24 miesięcy – wskazuje adwokat Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz z kancelarii Baker & McKenzie.

Aby zawiesić działalność gospodarczą, nie wystarczy jednak decyzja samej spółki. W tym celu konieczne jest także dokonanie wielu formalności w urzędach. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności oraz o jej wznowieniu podlega przede wszystkim obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po rejestracji takiego zgłoszenia stosowna wzmianka w tym zakresie jest umieszczana w odpisach z Krajowego Rejestru Sądowego.

Czasowe zawieszenie

– Do zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. niezbędny jest formalny wniosek, który składa się do właściwego sądu rejestrowego, urzędu skarbowego, ZUS i innych podmiotów – tłumaczy Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz.

Obowiązujące przepisy prawa nie narzucają okresu, na który można zaprzestać prowadzenia spółki.

– Czas zawieszenia działalności gospodarczej zależy od decyzji samej spółki, tj. od daty wskazanej we wniosku o wpis takiej informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Trwa on do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności – zaznacza Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz.

– W zakresie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, tj. podatków, składek na ubezpieczenie społecznie itp. koniec tego okresu przypada na dzień poprzedzający wznowienie działalności gospodarczej – dodaje Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz.

Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności, trzeba brać pod uwagę związane z tym ograniczenia.

– Co do zasady spółka z o.o. nie może w tym czasie prowadzić działalności gospodarczej, a jedynie wykonywać te czynności prawne, na które wyraźnie zezwolił ustawodawca – podkreśla Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz

Ograniczona działalność

Spółka może zatem przyjmować zaległe należności, spłacać zobowiązania, a także uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących jej wcześniejszych spraw. Ma także prawo do zachowania i zabezpieczenia źródła swoich przychodów oraz zbywania posiadanych środków trwałych czy wyposażenia.

Należy pamiętać, że zawieszenie działalności nie zwalnia jednak od wykonywania obowiązków księgowo-rachunkowych oraz innych przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

– Spółka z o.o. może w tym czasie osiągać przychody finansowe, w tym z działalności wykonywanej przed zawieszeniem, a także być poddana kontroli przez właściwe podmioty – zauważa Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz.

Co do zasady, nie musi ona natomiast płacić w tym okresie zaliczek na podatek dochodowy i VAT. Nie jest też zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 1447, poz. 220).