Osoby zgłaszające znak imienny będą musiały zawiadamiać dyrektora okręgowego urzędu probierczego o wszelkich zmianach danych dotyczących jego wpisu w rejestrze. Takie zmiany zakłada nowy projekt ustawy – Prawo probiercze. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie w sejmowej komisji gospodarki. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w powołanej podkomisji.

Pobieranie opłat

Projekt zakłada, że czynność organu administracji probierczej byłaby dokonywana w drodze decyzji administracyjnej i poświadczana poprzez oznaczenie wyrobu cechą probierczą lub wydanie świadectwa badania.

Projektodawcy proponują wprowadzenie zasad pobierania opłat przez organy administracji probierczej. Byłyby one uiszczane nie tylko za badanie i oznaczanie wyrobów, ale także wydawanie zaświadczeń, decyzji o utworzeniu punktu probierczego oraz czynności pomocnicze.

Zgodnie z treścią projektu zlikwidowane miałoby zostać stanowisko naczelnika obwodowego urzędu probierczego. Miałby on stać się pracownikiem okręgowego urzędu probierczego. Organami administracji probierczej mają być zatem prezes Głównego Urzędu Miar oraz dyrektorzy okręgowych urzędów.

W projekcie zostały uregulowane kompetencje nadzorcze prezesa Głównego Urzędu Miar w zakresie terenowej administracji probierczej. Do jego uprawnień będzie także należeć nadawanie statutu oraz regulaminów okręgowym urzędom probierczym. Te ostatnie byłyby tworzone i znoszone przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. W treści tego rozporządzenia byłyby również określane ich obszary działania oraz siedziby. Działania organu administracji probierczej mają być prowadzone w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana ta umożliwiłaby stosowanie trybu postępowania odwoławczego oraz gwarantowałaby pełną ochronę interesów stron.

Osoby dokonujące zgłoszeń znaku imiennego miałyby ponadto obowiązek zawiadamiać dyrektora okręgowego urzędu probierczego o wszelkich zmianach w danych wpisanych do prowadzonego dla nich rejestru. Na gruncie dotychczasowych przepisów przechowywane są oznaczenia wytwórców, którzy od długiego czasu nie prowadzą działalności. Powoduje to utrudnienia w pozyskiwaniu informacji o faktycznej wielkości rynku oraz korzystanie z ciekawych znaków, pomimo braku ich używania przez inne osoby w obrocie.

Tworzenie punktów

Projektodawcy proponują również umożliwienie badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczyłoby to również prowadzenia rejestru znaków imiennych, co dotychczas przysługuje wyłącznie administracji probierczej.

W treści projektu przewiduje się także wprowadzenie możliwości tworzenia punktów probierczych u przedsiębiorców. Kompetencja taka przysługiwałaby prezesowi Głównego Urzędu Miar, który miałby ją wykonywać w drodze decyzji administracyjnej.